Villkor för licensavtal

Nedan kan du läsa ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LICENSAVTAL som du godkänner vid beställning av en licens.

Ladda ned en PDF-version av ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LICENSAVTAL.

Innehållsförteckning

1. Avtalets omfattning
2. Nyttjanderätt
3. Immateriella rättigheter m.m.
4. Cedocs åtagande
5. Licenstagarens åliggande
6. Garanti och ansvarsbegränsning
7. Inspektion
8. Programändringar
9. Kopior m.m.
10. Priser och betalningsvillkor
11. Force majeure
12. Viten och skadestånd
13. Uppsägning eller avstängning
14. Försäkring m.m.
15. Studentlicens
16. Övrigt

1. AVTALETS OMFATTNING

1.1 Cedoc och Licenstagaren (envar ”Part” och gemensamt ”Parterna”) har enats om att ingå Licensavtalet i enlighet med dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”).

1.2 Licensavtalet omfattar det av Cedoc licensierade programmet CEDOC (”Programvaran”) med tillhörande dokumentation och mjukvarulås (gemensamt ”Programmet”). Licensavtalet omfattar även fleranvändarlicenser där Programmet distribueras via Licenstagarens server eller CEDOCs licenspool.

1.3 Programvaran levereras för installation från digital nedladdning. Mjukvarulås levereras för full tillgänglighet till Programvaran.

2. NYTTJANDERÄTT

2.1 Licenstagaren erhåller genom Licensavtalet en icke överlåtbar och icke exklusiv rätt att använda Programmet på de villkor som anges i dessa Allmänna Villkor (”Licensen”).

2.2 För studentlicens, se punkt 15.

3. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER m.m.

3.1 Cedoc äger varumärket CEDOC®, Programmet och samtliga rättigheter som skyddar detta, inkluderande men inte begränsat till vett och etikett upphovsrätt, känneteckensrätt och mönsterrätt. Ingen bestämmelse i Licensavtalet eller dessa Allmänna Villkor ska nu eller i framtiden ge Licenstagaren rätt att överta eller överlåta några rättigheter till Programmet, Licensen eller kopior av Programmet (se punkt 9 nedan).

3.2 Otillåten användning eller kopiering av Programmet utgör olovligt immaterialrättsligt intrång och kan medföra skadeståndsansvar eller andra påföljder enligt gällande lag och/eller dessa Allmänna Villkor. Varje utnyttjande av Programmet kräver tillstånd från Cedoc.

3.3 Licenstagaren har ej rätt att ta bort eller annars skada varumärke eller copyrightmärke i Programmet eller göra ändringar i något av Programmets rättigheter.

3.4 Licenstagaren förbinder sig att ej utan anvisning och godkännande från Cedoc göra åverkan på eller i övrigt vidtaga någon som helst åtgärd med Programmet, inkluderande Programvarans interna programfiler.

4. Cedocs ÅTAGANDEN

4.1 Cedoc tillhandahåller support enligt följande:
– Tillhandahållande av den vid varje tillfälle senaste aktuella versionen och licenstypen av den levererade Programvaran.
– Telefon eller digitalt stöd vid driftsproblem om tillgång till lämplig tekniker finns.

4.2 Cedoc ska kontinuerligt uppdatera och förbättra samt, i enlighet med punkt 2, avhjälpa eventuella fel i den levererade Programvaran. Inom ramen för den löpande Licensen erhåller Licenstagaren samtliga nyheter och kompletteringar av Programvaran med tillhörande användardokumentation hänförlig till standardleveransen (ursprungs-leveransen) eller den av Licenstagaren erhållna versionen.

4.3 Telefon eller digitalt stöd erbjuder Licenstagaren rådgivning per telefon vid akuta tekniska problem. Rådgivningen förutsätter att Licenstagaren har deltagit vid Cedocs utbildning för aktuell funktion. Telefon eller digitalt stöd ersätter således inte utbildning.

4.4 Cedoc förbinder sig enbart att ge support på den senast tillgängliga versionen och licenstyperna som tillkännages av Programmet.

4.5 Cedoc byter endast ut delar och ger support för fel som uppkommit vid normal användning. Skadas Programvaran ställer Cedoc nytt exemplar till Licenstagarens förfogande.

4.6 Licensavtalet omfattar inte:
a) support av Programmet om det används i strid med bruksanvisning och Cedocs anvisningar, såsom avhjälpande av störningar som uppstått på grund av felaktigt handhavande;
b) support av Programvaran om Licenstagaren ändrat denna genom omprogrammering;
c) support av programdelar som inte hör till originalversionen av Programmet;
d) support av programdelar, vars funktion är beroende av andra programvaror;
e) support som blivit nödvändig på grund av att Licenstagaren inte följer den betjäningsanvisning som finns i programmets användardokumentation;
f) någon form av felavhjälpning föranledd av uppsåtlig skada eller ändring av programmet eller det underlag detta bygger på;
g) för licenstypen PC software (PCSW), flytt till andra datorer eller servrar på daglig basis.

Nu angivna typer av support debiteras med hänsyn till tidsåtgång och materialkostnad enligt Cedocs gällande prislista.

4.7 Supportåtaganden på Programmet förutsätter att support sker hos Cedoc.

5. LICENSTAGARENS ÅLIGGANDE

Vid utnyttjandet av Programmet skall Licenstagaren följa den användardokumentation och de eventuella anvisningar som lämnats av Cedoc eller gjorts tillgänglig på Cedocs webbplats eller sociala kanaler. Supportåtgärder som föranletts av att Licenstagaren inte följt givna anvisningar omfattas inte av Cedocs åtaganden utan kommer att debiteras särskilt. På motsvarande sätt debiteras Licenstagaren särskilt om det vid support till följd av felanmälan framkommer att Programmet inte är behäftat med fel.

6. GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

6.1 Cedoc garanterar att Programmet omfattar de funktioner som beskrivs i manualen. Smärre avvikelser från beskrivningen, vilka inte i något väsentligt avseende påverkar Programmets funktion, kan dock förekomma. Cedocs garantiåtagande omfattar således endast åtgärdande av sådana fel som i väsentligt avseende påverkar Programmets funktion enligt beskrivningen i manualen.

6.2 Cedoc förbinder sig att utan kostnad avhjälpa eller kringgå sådana ursprungliga fel i Programmet som omfattas av Cedocs garanti enligt punkt 1 ovan och som uppträtt inom sex (6) månader från Licensavtalets ikraftträdande.

6.3 Garantin förutsätter att felet kan visas av Licenstagaren och att denne skriftligen eller muntligen meddelar Cedoc så snart fel uppstått.

6.4 En förutsättning för att Licenstagaren skall kunna göra gällande Cedocs garantiansvar är att Licenstagaren följt av Cedoc tillhandahållen manual för Programmet. Licenstagaren är vidare skyldig att i rimlig utsträckning vara Cedoc behjälplig vid felavhjälpning.

6.5  Cedoc är ej ansvarigt för fel orsakade av Licenstagaren såsom betjäningsfel eller fel orsakade av Licenstagarens dataanläggning. Åtgärdande av fel som förorsakats av Licenstagaren äger Cedoc rätt att debitera enligt Cedocs gällande prislista.

6.6 Cedocs skyldighet att rätta fel inom ramen för garantin gäller endast den senast tillgängliga versionen av Programvaran.

6.7 I och med dessa garantibestämmelser är Cedocs ansvar för fel fullständigt reglerat. Cedoc svarar inte för skada som direkt eller indirekt kan drabba Licenstagaren eller tredje man på grund av bruk av Programmet. Cedocs ersättningsansvar är alltid, oberoende av orsak, begränsat till ett belopp motsvarande en licensavgift. Detta gäller dock inte om Cedoc agerat med uppsåt eller agerat grovt vårdslöst.

6.8 Det åligger licenstagaren att informera Cedoc om väsentliga företagsförändringar. Såsom exempelvis uppköp, konkurs, namnbyte som påverkar användandet av mjukvaran. Om inte kommer Cedocs att fakturera i enlighet med avtalsvillkoren.

7. INSPEKTION

7.1 Cedoc har rätt genom elektronisk väg att under normal arbetstid inspektera Programmet hos Licenstagaren vid tidpunkt som Cedoc finner lämplig.

7.2 Finner Cedoc vid inspektion att Licenstagaren ej uppfyller sina åligganden enligt dessa Allmänna Villkor ska Licenstagaren inom rimlig tid avhjälpa bristerna. Om Licenstagaren underlåter att göra detta inom sådan tidsgräns har Cedoc rätt att häva Licensavtalet och vidta andra rättsåtgärder, samt kräva vite och skadestånd i enlighet med punkt 12 nedan.

8. PROGRAMÄNDRINGAR

8.1 Cedoc skall meddela Licenstagaren om ändringar och förbättringar i Programmet som påverkar utnyttjandet. Licenstagaren har rätt till nya programversioner med tillhörande dokumentation enligt Cedocs gällande prislista.

8.2 Dessa Allmänna Villkor skall gälla även för nya versioner av Programmet.

9. KOPIOR m.m.

9.1 Licenstagaren har ej rätt att kopiera Programmet eller delar av detta, varken för eget bruk eller i övrigt. Önskar Licenstagaren erhålla kopior av Programmet kan sådana köpas av Cedoc enligt Cedocs gällande prislista.

9.2 Licenstagaren ska dock ha rätt att göra sådana kopior och ändringar som omfattas av 26 g § upphovsrättslagen.

10. PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

10.1 Priset för Licensen framgår på hemsidan och gäller för ett år i taget. Cedoc förbehåller sig rätten att ändra licenspriserna från år till år.

10.2 Licensavgift ska betalas i förskott mot faktura (30 dagar netto). Licensavtalet faktureras rullande 12 månader.

10.3 Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Cedoc har även rätt till ersättning för inkassokostnader enligt inkassolagen.

10.4 Tecknar Licenstagaren licensavtal för ytterligare exemplar av Programmet, skall dessa Allmänna Villkor tillämpas även för sålunda tillkommande program. Utökad licens på befintligt avtal faktureras proportionerligt.

10.5 Vid utebliven betalning har CEDOC rätt att avsluta programmet för samtliga användare.

11. FORCE MAJEURE

Cedoc är inte ansvarig för skada eller bristande uppfyllelse av förpliktelser om skadan orsakats eller uppfyllelsen hindrats av händelser utanför Cedocs kontroll och över vilka Cedoc inte kunnat råda såsom eldsvåda, krig, mobilisering, pandemi valutarestriktioner, sabotage, brist på transportmedel, allmän varubrist, felaktiga underlag från myndigheter, felaktiga tolkningar från myndigheter och institut samt fel eller försening ifråga om leveranser från underleverantörer till följd av sådana omständigheter som avses i denna punkt.

12. VITEN OCH SKADESTÅND

12.1 Bryter Licenstagaren mot någon av sina förpliktelser enligt dessa Allmänna Villkor skall han, för varje avtalsbrott, utge vite till Cedoc med ett belopp motsvarande licensavgiften (se punkten 1). Vid dröjsmål med betalning gäller dock punkt 10.3.

12.2 Kan Cedoc styrka att skadan överstiger vitesbeloppet, ska Licenstagaren ersätta hela skadan. Utgivande av vite och eventuellt skadestånd inverkar ej på Cedocs rätt att göra gällande andra påföljder med anledning av överträdelsen.

13. UPPSÄGNING ELLER AVSTÄNGNING

13.1 Licensavtalet gäller från beställningen och tillsvidare. Licensavtalet kan sägas upp av vardera Part senast tre (3) månader innan ny rullande 12 månaders fakturering sker. Uppsägning skall vara skriftlig.

13.2 Cedoc har rätt att, utan att Licenstagaren på den grunden har rätt att kräva skadestånd eller ställa andra krav på Cedoc, att med omedelbar verkan häva Licensavtalet och stänga av Programmet om någon av följande omständigheter inträffar:
– Licenstagaren förfogar över Programmet, i strid med dessa Allmänna Villkor eller begår ett annat väsentligt brott mot Licenstagarens förpliktelser enligt dessa Allmänna Villkor.
– Licenstagaren försätts i konkurs.
– Innestående faktura.

13.3 Fullgör inte Cedoc sina förpliktelser enligt dessa Allmänna Villkor eller lyckas Cedoc av försumlighet ej åtgärda de brister som påtalats av Licenstagaren, äger Licenstagaren rätt att med omedelbar verkan säga upp Licensavtalet.

13.4 Vid Licensavtalets upphörande har Cedoc ej någon skyldighet att återbetala erlagd licensavgift.

13.5 Programmet kan stängas av på distans av Cedoc vid händelse av avtalsbrott. Om sådan avstängning skulle ske och Licenstagaren anser att avstängningen sker felaktigt ska Licenstagaren meddela Cedoc. Cedoc har inget ansvar för sådan avstängning förutom att genast säkerställa att Programmet fungerar igen.

13.6 Om ett licensavtal har avslutats och det framkommer att kund medvetet ändå nyttjat programmet under denna period har Cedoc rätt att fakturera uteblivna licensavgifter för innestående år.

14. FÖRSÄKRING mm.

Det åligger Licenstagaren att på eget ansvar och på egen bekostnad teckna och vidmakthålla erforderliga försäkringar för de fall Programmet skulle förstöras eller förkomma. Dessa fall omfattas ej av Cedocs support- och garantiansvar enligt punkt 4 och 6.

15. STUDENTLICENS

Vid studentlicens har Licenstagaren rätt att upplåta underlicens till tredje part som är student vid Licenstagarens universitet eller skola (”Underlicenstagare”). Licenstagaren ansvarar för dennes Underlicenstagare såsom för sig själv och ska se till att Underlicenstagare tar del av och följer ”ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LICENSAVTAL” i tillämpliga delar. Licenstagaren ska på förfrågan förse Cedoc med en uppdaterad lista över dennes Underlicenstagare.

16. ÖVRIGT

16.1 Tvist i anledning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol med Skaraborgs tingsrätt som första instans.

16.2 Svensk lag skall tillämpas vid tolkning eller tillämpning av Licensavtalet och dessa Allmänna Villkor.

16.3 Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i Licensavtalet eller dessa Allmänna Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter, och Parterna ska lojalt förhandla med varandra i syfte att överenskomma om nödvändiga förändringar av detta Avtal för att vidmakthålla Avtalets struktur, syfte och anda.

16.4 Senaste aktuella gällande avtal, se hemsida
(2023-12-01).

Kom igång

Är du redo att minska riskerna? Vi hjälper dig steg för steg mot att skapa en maskinsäker arbetsplats för dina medarbetare. Testa CEDOC och upplev hur enkel och användarvänlig vår programvara är – och hur bra det känns att minimera riskerna och skapa trygghet.